2021 Årsberättelse

Logotyp för Swedac

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar också den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Swedac hör till utrikesdepartementet och rapporterar till utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor.

Karta med positionsnål

Myndigheten är placerad i Borås

114

personer arbetar på myndigheten

Karta över Sverige

Nationellt uppdrag

Andelen kvinnor/män:
57,5% kvinnor och 42,5% män

194

externa bedömningsledare, bedömare & rådgivare

Några vanliga roller på Swedac:
Bedömningsledare
Koordinator
Utredare
Jurist

Generaldirektören har ordet

Ulf Hammarström är generaldirektör på Swedac. Här berättar han om 2021 och det värde Swedac skapade under året som gick.

Så var 2021 – externa möten och fokusområden

Viktiga händelser:
  • Referentbedömning
  • Första genombrott för jämställdhet.
  • Första ackrediteringen för ISO/IEC 17029.
  • Almedalen Play.
  • Riksrevisionen granskar besiktning.
  • Nordcharge

Utvärdering av Swedacs arbete

Vart fjärde år granskas Swedacs verksamhet i en så kallad referentbedömning. Alla ackrediteringsorgan genomgår regelbundet samma granskning – en viktig del i den europeiska kvalitetsinfrastrukturen.
Läs intervjun med Mija Renko, bedömningsledaren som var ansvarig för utvärderingen av Swedac.

Första genombrott för jämställdhet i ackrediteringsvärlden

Jämställdhet är ett av de globala hållbarhetsmålen men hittills har jämställdhetsperspektivet varit osynligt i ackrediteringsvärlden. Nu är det på väg att förändras, efter ett initiativ från Swedacs generaldirektör Ulf Hammarström.

Första ackrediteringen för ISO/IEC 17029

Den nya standarden ISO/IEC 17029 innebär att det för första gången finns möjlighet att verifiera påståenden från organisationer och företag. I juli ackrediterade Swedac ett första företag enligt den nya standarden.

Swedac deltog i Almedalen Play

Marknadskontroll är på väg att förändras inom Europa – hur och varför var temat för ett av Swedacs webinar under Almedalen Play. Det andra webinaret hade fokus på hur kommunal vård och omsorg kan ha nytta av ackreditering.

Swedacs roll att kvalitetssäkra bilbesiktningen bekräftad i granskning

I april presenterade Riksrevisionen sin rapport ”Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon”. Värdet av Swedacs roll som kvalitetssäkrare av bilbesiktning bekräftades i rapporten.

Nordiskt samarbete om laddningsstationer för elbilar

Målet är att få fram EU-gemensamma mättekniska regler för publika laddningsstationer. Som ett första steg har Swedac tagit initiativ till ett nordiskt samarbete.

Swedacs verksamheter 2021

Huvuddelen av Swedacs intäkter kommer från avgifter och bara en mindre del av myndighetens verksamhet finansieras med anslag från staten.

Swedacs verksamhet omfattar flera områden.
Cirkeldiagrammen visar dels varifrån myndighetens intäkter kommer, dels hur kostnaderna fördelar sig mellan organisationens verksamheter.

77 %

Den största delen, 77 procent, av Swedacs intäkter kommer från avgifter och andra ersättningar. En mindre del av intäkterna, 23 procent, kommer via anslag från staten.

Swedacs omsättning 2018-2021

Hur är Swedac uppbyggt?

Swedac är en så kallad enrådsmyndighet och leds av en generaldirektör. Vid sin sida har generaldirektören ett insynsråd som i princip fyller samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter.

Swedac ligger under utrikesdepartementet och rapporterar till utrikeshandelsministern och ministern med ansvar för nordiska frågor. Myndighetens verksamhet styrs genom instruktion och regleringsbrev från regeringen samt med lagstiftning och överenskommelser inom Europa och globalt.

Vad väntar oss 2022?

Hade Swedacs chefer rätt om framtiden i förra årets spaning?
Och hur ser myndighetens ledare på 2022?
Allt finns i årets version av Swedacs framtidsspaning.

Kristina HallmanKristina Hallman, avdelningschef avdelningen för ackreditering.

När du ser tillbaka på din spaning från förra året – hade du rätt?
–  Ja, på något vis har vi kommit in i de nya arbetssätt vi då hade börjat tillämpa. Skillnaden nu är att vi kanske inte bara ser dem som temporära lösningar i en svår situation utan de har blivit mer och mer anammade som en del i det vanliga arbetssättet. Sen skulle jag inte säga att vi har landat i det nya normala än, men insikten börjar komma att det här nya arbetssättet är här för att stanna.

Mikael SchmidtMikael Schmidt, avdelningschef avdelningen reglerad mätteknik.

Vad blir viktigast 2022?
– Under pandemin fick vi skjuta upp en del tillsyn som vi inte kunde göra ur smittskyddssynpunkt, till exempel kontroll av vågar i matvarubutiker. Vi har börjat beta av det under hösten och det hoppas jag att vi kommer att kunna fortsätta med. Sen har vi under pandemin försökt att ta fram verktyg som har med vår tillsyn att göra, och de hoppas jag att vi ska kunna använda fullt ut under 2022. Ett annat viktigt steg är vårt eget utvecklingsarbete.

Karolina WikmyrKarolina Wikmyr, HR-chef

Vad hoppas du på inför 2022?
– Att få mötas! Att hitta de former som gör att vi kan skapa den energi som uppstår när människor får träffas fysiskt, samtidigt som vi har tillit till och känner oss trygga med de digitala arbetssätten.

Läs tidigare rapporter

Via länkarna nedan kan du ladda hem Swedacs årsberättelser, från 2017 och framåt.

Logotyp för Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

0771 99 09 00 | swedac.se | registrator@swedac.se

Huvudkontor: Österlånggatan 9, 503 31, Borås