2023 Årsberättelse

Swedac är nationellt ackrediteringsorgan för Sverige. Myndigheten samordnar också den svenska marknadskontrollen och har ansvar i frågor som rör mätinstrument och ädelmetall. Swedac hör till utrikesdepartementet och rapporterar till bistånds- och utrikeshandelsministern.

226 externa experter har stöttat Swedacs verksamhet

Karta med positionsnål

Huvudkontor i Borås

Karta över Sverige

20 av 21 regioner i Sverige använder sig av ackrediterade medicinska laboratorier

11

…miljoner visningar på sociala medier av kampanjen ”Fynda säkert”

409 964 elmätare blev tillsynade av Swedac

1447

Antal utförda kompetensbedömningar av ackrediterade organisationer

Generaldirektören har ordet

2023 präglades för oss, precis som för de flesta andra, av främst två saker; det ena är det spända geopolitiska läget som även påverkar handelssystemet som vi verkar inom, och det andra är teknologiutvecklingen som tog stora kliv med framför allt artificiell intelligens under 2023.

Se syntolkad version av filmen här.

Swedacs fokus 2023

  • Samarbetsavtal med Ukraina

  • Avslutat regeringsuppdrag

  • Swedac på Kvalitetsmässan

  • Regelverk från SERMI

  • Din produkt, ditt ansvar

Samarbetsavtal med Ukraina

I december besökte en ukrainsk delegation Sverige och tillbringade ett par dagar i Borås. Detta var det första fysiska mötet och den första större aktiviteten inom ett fyraårigt Sidafinansierat projekt. Målet är att stärka Ukrainas kvalitetsinfrastruktur för att säkerställa säkra produkter och fungerande tjänster under kriget samt stödja återuppbyggnaden och anslutningen till EU. Lär mer här.

Avslutat regeringsuppdrag

I augusti 2022 fick Energimarknadsinspektionen, Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Swedac regeringsuppdraget att utveckla förutsättningarna för flexibilitet i elsystemet – en viktig förutsättning om vi alla ska klara effektutmaningen i elnätet. En slutrapport lämnades över till regeringen i december 2023. Under arbetet var Swedacs utgångspunkt att belysa behovet av tydlighet kring mätning som en viktig förutsättning för att få flexibilitet att fungera i praktiken. Lär mer här.

Swedac på Kvalitetsmässan

Den 21–23 november medverkade Swedac på Kvalitetsmässan, mötesplatsen för utveckling inom offentlig sektor. Temat för i år var Hållbar välfärd. Swedac stod värd för en rad seminarier. Bland annat om vad flexibelt elsystem är och hur man kan jobba med det, cirkulär ekonomi och vikten av rätt skyddsutrustning på jobbet. Lär mer här.

Regelverk från SERMI – Swedac först ut

Det nya regelverket för verkstäder för fordonsservice som SERMI har tagit fram började gälla inom EU den 1 oktober och ska nu tillämpas genom medlemsländernas ackrediteringsorgan. Swedac blir först i Europa med att ackreditera kontrollorgan och att implementera regelverket. Lär mer här.

Din produkt, ditt ansvar

Det återkommande seminariet, som anordnas av Marknadskontrollrådet, ägde i år rum vid två tillfällen; i Göteborg och i Malmö. Temat var nya regler och ny teknik och företag fick chansen att ställa frågor till myndigheter och få information om den nya maskinförordningen, direktiv kring energimärkning och regler om kemikalier i konsumentprodukter – bland mycket annat. Seminarierna var väldigt populära, i Malmö samlades cirka 100 personer för att delta. Lär mer här.

Swedacs verksamheter 2023

Swedacs omsättning under 2023 uppgick till 161 miljoner SEK. Intäkterna kommer i huvudsak från avgifter och andra ersättningar. En mindre del, 16 procent, kommer från anslag från staten.

Swedacs omsättning 2020-2023

Hur är Swedac uppbyggt?

Swedacs organisation består av generaldirektör Ulf Hammarström som är myndighetschef och ytterst ansvarig för hela myndigheten. Under honom finns det fem avdelningar.

Som stöd har generaldirektören ett insynsråd. Rådet fyller i princip samma funktion som en styrelse, men med begränsat ansvar och utan beslutsbefogenheter. Insynsrådet uppfyller kravet på demokratisk insyn och medborgerligt inflytande.

Under generaldirektören finns Kommunikation och stab.

Myndighetens fem avdelningar är: Ackreditering, HR, Juridik och handelsfrågor, Myndighetsutveckling och service samt Reglerad mätteknik.

Avdelningen för ackreditering har en ackrediteringskommitté kopplad till avdelningen. Ackrediteringskommittén utövar insyn i ackrediteringsverksamheten och fungerar som ett stöd för avdelningschefen för ackreditering.

Avdelningen för Ackreditering har enheterna Miljö och hälsa, Kvalitet och planering, Industri, Fordon och kontroll samt Tekniska- och internationella frågor.

Avdelningen för Myndighetsutveckling och service har enheterna Ekonomi samt IT och service.

Spaning på framtiden

2023 präglades av en fortsatt spänt geopolitiskt läge och en teknologiutveckling som tog ordentliga kliv framåt. Det påverkade även Swedacs verksamhet. Men vad händer under 2024? Vi lät generaldirektören och några medarbetare spana på framtiden.

Ulf Hammarström, generaldirektör

Vad kommer vara i fokus för Swedac under 2024?

– Vi kommer fortsätta anpassa oss och verksamheten efter världsläget och teknologiutvecklingen. Men vi har också två specifika områden som vi kommer att arbeta med. Det ena är att vi har ett regeringsuppdrag som rör förenkling – att vi ska stärka och påskynda vårt förenklingsarbete för att vardagen ska bli enklare för näringsliv och för medborgare. Det andra är att arbeta vidare med vår beredskap. Vi lever i en orolig och osäker tid och vi har redan vidtagit en hel del åtgärder, men vi kommer behöva fortsätta jobba med vår robusthet, inte minst när det gäller cyberhot.

Stina Benderix, chef för avdelningen för ackreditering

Vilken blir den viktigaste frågan 2024?

– Det finns flera, men om jag måste välja något så säger jag kompetensförsörjning. Det händer otroligt mycket just nu med många nya rättsakter som är på gång inom EU som berör ackrediteringsområdet. Digitaliseringen rör sig framåt i en våldsam hastighet och vi måste hänga med. För att kunna kompetensförsörja på rätt sätt och hela tiden vara i takt med samhället behöver vi ha en nära dialog med våra kunder och andra samverkansparter.

Vad hoppas du på?

– Fortsatt ökad kontorsnärvaro och byggande av vår gemensamma arbetsplatskultur tillsammans med fantastiska medarbetare och kollegor!

Anette Arveståhl, chef för avdelningen för juridik och handelsfrågor

Vilken blir den viktigaste frågan 2024?

– Jag ser flera viktiga frågor men bland annat att kunna stötta i det omfattande förhandlingsarbetet respektive implementeringsarbetet som pågår, med ny lagstiftning på områden som berör Swedac. Vi stödjer Regeringskansliet och samverkar även med andra myndigheter, inom frågor som rör såväl ackreditering och anmälda organ som marknadskontroll.

Vad hoppas du på?

– Utöver en förhoppning om en lugnare omvärld; att vi ska kunna fortsätta att i våra olika uppdrag ge ett gott stöd inom myndigheten och till andra berörda i olika delar som regelimplementering, förenklingsarbete och kompetensutveckling.

Mikael Schmidt, chef för avdelningen för reglerad mätteknik

Vilken blir den viktigaste frågan 2024?

– Många frågor är viktiga de kommande åren. Men jag väljer att lyfta fram det regeringsuppdrag vi fått som gäller ett kompetenscentrum inom vårt område. Syftet med detta center är att på ett strukturerat sätt hantera omvärldsbevakning, analyser och synteser genom samverkan med relevanta aktörer i utvalda målgrupper. Detta skapar förutsättningar för att på ett mer fokuserat sätt kunna hantera just framtidsutmaningar och göra oss mer operativa inom rätt frågor.

Vad hoppas du på?

– Att samarbetet med Ukraina kommer att förändra vår syn på omvärlden men också på oss själva. Jag hoppas att det kan göra oss mer ödmjuka och starkare så att vi kan ta ytterligare steg på vägen för att stärka kvalitetsinfrastrukturen. En viktig fråga både för Sverige och globalt.

Läs tidigare rapporter

Via länkarna nedan kan du ladda hem Swedacs årsberättelser, från 2019 och framåt.

Logotyp för Swedac

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

0771 99 09 00 | swedac.se | registrator@swedac.se

Huvudkontor: Österlånggatan 9, 503 31, Borås